(Tiếng Việt) Chanh dây tăng giá trở lại nhưng người dân lại gặp tình trạng khác

对不起,此内容只适用于越南文